Еnglish Deutsch Franšais Ћирилица
_______________________________________________________________________________________

Početna            O nama            Kontakt            Donacije
_______________________________________________________________________________________


Na osnovu članova 22. i 24. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), Upravni odbor Fondacije Ambar, na konstituirajućoj sjednici održanoj, dana 01.maja 2012. godine u Srednjom Magnojeviću, donosi


STATUT

Fondacije AmbarI OPŠTE ODREDBE


Član 1.


Ovim Statutom Fondacija Ambar (u daljem tekstu: Fondacija) reguliše:


1. naziv i sjedište Fondacije;

2. ciljeve i djelatnosti Fondacije;

3. organe Fondacije, način njihovog izbora, nadležnost, kvorum,

pravila glasanja, te uvjete i način njihovog raspuštanja;

4. javnost rada Fondacije i naknade za rad;

5. pravila upravljanja i upotrebe imovine Fondacije;

6. mogući korisnici srdedstva Fondacije;

7. finansijsko upravljanje i struktura kapitala:

8. predstavljanje i zastupanje;

9. opis oblika i sadržaj pečata i oblik znaka Fondacije;

10. postupke za izmjenu i dopunu Statuta, kao i postupke donošenja ostalih općih akata;

11. podrška Fondaciji i doprinosi;

12. uslove i postupak za spajanje i podjelu ili prestanku rada Fondacije;

13. kriterije za raspolaganje imovinom Fondacije u slučaju prestanka rada Fondacije;

14. druga pitanja od značaja za rad Fondacije, u skaldu sa Zakonom.Član 2.


Fondacija se uspostavlja i registrira u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama.Član 3.


Fondacija je nevladina, vanstranačka i neprofitna organizacija.


II NAZIV I SJEDIŠTE FONDACIJEČlan 4.

Puni naziv fondacije je:


Fondacija Ambar

Zaklada Ambar

Фондација Аmбap


Naziv fondacije na engleskom jeziku je:

Foundation Ambar.


Član 5.Sjedište Fondacije je u selu Srednji Magnojević, Vršani, Bijeljina.Član 6.


Fondacija može promijeniti svoju adresu na način kako je određeno ovim Statutom i u skladu sa zakonom.III CILJEVI I DJELATNOSTI FONDACIJEČlan 7.


Ciljevi i djelatnosti Fondacije su:


- podrška i pomoć mladim umjetnicima, studentima umjetnosti i umjetnicima;

- pomoć u finansiranju umjetničkih projekata i publikacija,

- rad na širenju svjesti o važnosti umjetnosti u društvu,

- zalaganje za podršku međuregionalne umjetničke i kulturne povezanosti,

- podrška pri saradnji između fakulteta, akademija i škola ujmetnosti u zemlji i inostranstvu,

- organiziranje manifestacija, izložbi, prezentacija, simpozija, radionica, umjetničkih kolonija, kongresa, okruglih stolova, donatorskih konferencija i sličnih događaja u svrhu ostvarenja ciljeva Fondacije.Član 8.


Djelatnost Fondacije odvijaće se na neodređeno vrijeme na cijelom području Bosne i Hercegovine u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.Fondacija može, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, otvarati područne urede ili podružnice, koje nemaju svojstvo pravnog subjekta.IV ORGANI FONDACIJEČlan 9.


Organi Fondacije su:


1. Upravni odbor Fondacije

2. Direktor/ica FondacijeV UPRAVNI ODBOR FONDACIJEČlan 10.


Upravni Odbor Fondacije


Organ upravljanja Fondacijom je Upravini odbor.


Član 11.


Članovi Upravnog odbora


Upravni odbor čine tri člana, uključujući predsjednika Upravnog odbora.

Upravini odbor imenjuje i razrješava Osnivač Fondacije.

Mandatni period Predsjednika/ice i članova Upravnog odbora traje tri godine sa mogućnošću reizbora.


Predsjednika Upravnog odbora imenjuje Osnivač.


Članovi Upravnog odbora ne mogu biti: maloljetne osobe, osnivač, osobe zaposlene u Fondaciji ili članovi drugih organa Fondacije.

Član 12.


Predsjednik Upravong odbora


Predsjednik Upravnog odbora obavlja sljedeće poslove:

a) saziva sjednice Upravnog odbora i predsjedava sjednicama,

b) potpisuje akte iz nadležnosti rada Upravnog odbora,

c) sarađuje sa Direktorom/icom na realizaciji zaključka i provođenju politike i ciljeva Fondacije,

d) predlaže materijale o kojima će se raspravljati na sjednici Upravnog odbora

e) obavlja i druge poslove za koje je ovlašten Statutom i drugim aktima Fondacije.

Član 13.


Nadležnosti Upravnog odbora


Upravni odbor Fondacije nadležan je za:

1. donošenje Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata utvrđenih Statutom;

2. donosi odluku o osnivanju privredno/pravnog (privredno društvo) u skladu sa Zakonom

3. donošenje odluke o utroška sredstava Fondacije, u funkciji realizacije zadataka Fondacije, iznad iznosa 10.000 KM

4. odlučuje o pokretanju sporova pred nadležnim organima kada ocijeni da je povrijeđen interes Fondacije;

5. odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada, kao i drugim statusnim promjenama Fondacije;

6. prijem, usvajnje i podnošenje dokumentacije, informacija i ostalih izvještaja ili materijala u skladu sa zakonom;

7. razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja;

8. upravljanje imovinom Fondacije i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i Godišnjim planom rada Fondacije;

9. imenovanje i razrješenje Direktora/ice i drugih lica ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje Fondacije;

10. usvajanje Godišnjeg plana rada Fondacije koji sadržava i financijski plan;

11. donošenje odluke o osnivanju drugih organa kao što su komisije i savjeti za koje Upravni odbor procijeni da su neophodni za rad ili bolje funkcionisanje Fondacije;

12. odlučivanje o pitanjima u vezi sa uspostavljanjem ogranka Fondacije, odjela ili prestavništva, ili učešće Fondacije u radu bilo koje druge organizacije, udruženja ili fondacije:

13. imenovanje i razrješavnje članova organa i ogranaka Fondacije;

14. odabir projekta po prijedlogu Direktora/ice koji će podržavati Fondacija, a koji će se finansirati sredstvima dodijeljenim Fondaciji;

15. evaluaciju i praćenje implementacije projekta prema odobrenim kriterijima;

16. odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela Fondcije, a u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.


Član 14.


Sjednice Upravnog odbora


Sjednice Upravnog odbora Fondacije održavaju se dva puta godišnje, a po potrebi i češće.


Predsjednik je dužan sazvati Upravni odbor ukoliko to traže najmanje 2 člana Upravnog odbora.


Radom sjednice rukovodi Predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove odsutnosti može pismeno ovlastiti drugog člana Upravnog odbora da vodi sjednicu.

Odluke i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora bit će u pisanoj formi i moraju biti potpisane od strane predsjednika ili osobe koju predsjednik ovlasti.


Član 15.


Glasanje i donošenje odluka


Sjednica Upravnog odbora može biti održana samo ako su prisutna sva tri člana Upravnog odbora, uključujući i Predsjednika Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora mogu na sastancima Upravnog odbora pisustovati, učestovati i glasati i putem telefona, faksa ili drugih elektonskih sredstava što se registruje u zapisniku sa sastanka Upravnog odbora.


Upravni odbor donosi sve odluke dvotrećinskom većinom glasova, osim ako ovim Statutom ili zakonom nije drugačije propisano.


Odluke i zapisnici sa sjednica Upravnog odbora biće u pisanoj formi i moraju biti potpisani od strane Predsjednika Upravnog odbora ili osobe koju on na to ovlasti.Član 16.


Upravni odbor za svoj rad odgovara Osnivaču Fondacije kome podnosi u pisanoj formi izvještaj najmanje jednom godišnje, u pravilu krajem poslovne godine.


Osnivač može prema svojoj procjeni o potrebi podnošenja određenih izveštaja, od Upravnog odbora tražiti i kvartalno izveštanje o radu Fondacije.Član 17.


Prisutnost svih članova Upravnog odbora je obavezna za donošenje sljedećih odluka:

1. izbor ili razrješenje Direktora/ice;

2. odlučivanje o upranljanju imovinom Fondacije;

3. odluke o izmjenama i dopunama Statuta;

4. odlučivanje o pokretanju sporova pred nadležnim organima, kada je povrijeđen interes Fondacije ili kada to traži neko od korisnika usluga Fondacije, kada smatra da mu je ugroženo neko pravo iz domena djelokruga rada Fondacije;

5. odluke o osnivanju subjekta za privrednu ili drugu djelatnost, shodno Zakonu.


Član 18.


Prestanak mandata članu i Predsjedniku Upravnog odbora


Članu i Predsjedniku Upravnog odbra mandat može prestati prije isteka mandatnog perioda iz člana 11. ovog Statuta i to:


1. istekom mandata

2. pisanom ostavkom dostavljenom Upravnom odboru;;

3. opozivom člana od strane Upravnog odbora i uz suglasnost Osnivača;

4. istekom mandata;

5. ako član Upravnog odbora djeluje suprotno programskim ciljevima Fondacije, Statuta ili Zakona;

6. ako član Upravnog odbora ekscesnim radnjama i svojim ukupnim ponoašanjem ruši ugled Fondacije;

7. ako je protiv člana Upravnog odbora pokrenut postupak pred nadležnim sudskim ili drugim organima, što može da šteti ugledu Fondacije;

8. u slučaju smrti.


Odluka o razrješenju s dužnosti se dostavlja Osnivaču u roku od 8 dana.


Osnivač će imenovati novog člana i Predsjednika/icu Upravnog odbora u roku od 30 dana od donošenja odluke o prestanku mandata člana Upravnog odbora i to na period do isteka mandata člana Upravnog odbora koji je razriješen.

VI DIREKTOR/ICA FONDACIJEČlan 19.

Direktor/ica Fondacije


Fondacija ima Direktora/icu.


Direktor/ica rukovodi poslovanjem Fondacije, ovlaštena je osoba za zastupanje i predstavljane Fondacije i odgovara Upravnom odboru za zakonitost poslovanja Fondacije.


Direktora/icu pri osnivanju imenuje Osnivač, a svaki sljedeći put Upravni odbor.


Direktor/ica se imenuje na period od tri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja nakon pozitivne evaluacije rada Direktora/ice od strane Upravnog odbora.Član 20.


Nadležnosti i djelokrug rada Direktora/ice


Direktor/ica obavlja sljedeće poslove:

a) predstavlja i zastupa Fondaciju;

b) izvršava odluke Upravnog odbora;

c) obezbjeđuje zakonitost materijalnog i finansijskog poslovanja Fondacije;

d) imenuje osoblje Fondacije, zaključuje ugovore o angažovanju osoblja ili vanjskih saradnika, te odlučuje o svim drugim pitanjima iz radno-pravnih odnosa;

e) rukovodi aktivnostima Fondacije, te vrši evaluaciju ostvarenih aktivnosti u vezi sa ciljevima i djelatnostima Fondacije;

f) predlaže za odabir i implementaciju projekte koji služe postizanju ciljeva Fondacije u skladu sa Statutom, Pravilinikom o radu Fondacije, općom politikom djelovanja Fondacije, te kriterijima utvrđenim u Godišnjem planu rada;

g) operativno rukovodi finansijama Fondacije i projektnim sredstvima u skladu sa Statutom i projektnim ugovorima, te donosi odluke o utrošku sredstava Fondacije, u funkciji realizacije zadataka Fondacije, do iznosa 10.000 KM uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora;

h) prisustvuje sjednicama Upravnog odbora bez prava glasanja;

i) priprema i podnosi izveštaje Upravnom odboru Fondacije na usvajanje;

j) priprema i podnosi Upravnom odboru prijedlog Godišnjeg plana rada Fondacije;

k) organizuje saradnju sa medijima;

l) upravlja organizacionim dijelovima Fondacije i radom uposlenika u skladu Pravilnikom o radu i članom 13. ovog Statuta;

m) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor u skladu sa Zakonom i Statutom Fondacije.Član 21.


Prestanak mandata Direktora/ice Fondacije


Direktoru/ici mandat može prestati prije istetka mandatnog perioda iz člana 19. ovog Statuta i to:


1. na sopstveni zahtijev;

2. ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Statutom i Zakonom;

3. ako svojim ponašanjem ruši ugled Fondacije;

4. u drugim slučajevima predviđeni zakonom.

5. u slučaju smrti.


Odluku o razrješenju Direktora/ice donosi Upravni odbor Fondacije dvotrećinskom većinom glasova, članova Upravnog Odbora.


Upravni odbor odluku o razrješenju s dužnosti Direktora dostavlja Osnivaču u roku od 8 dana.Član 22.


Imenjovanje novog Direktora/ice Fondacije


Upravni odbor će imenovati novog Direktora/icu u roku od 30 dana.VII ORGANIZACIJA RADA FONDACIJEČlan 23.


Upravni odbor Fondacije će donijeti akte kojima se uređuje organizaciona struktura Fondacije, njeni operativni dijelovi, osoblje i druga pitanja od važnosti za rad Fondacije.VII JAVNOST RADA FONDACIJE I NAKNADE ZA RADČlan 24.


Javnost u radu


Rad Fondacije je javan.


Javnost rada ostvaruje se neposrednim informiranjem i putem sredstva javnog informisanja.Član 25.


Obaveza izveštavanja


Članovi Upravnog odbora trebaju biti redovno i istinito izvještavani o radu Fondacije.


Za javnost rada zadužen je Direkto/ica.

Članovi Upravnog odbor aobavezni su na pismeno izjašanjavanje o bilo kakvom sukobu interesa koje bi onemogućilo njihov rad u Upravnom odboru.

Član 26.


Naknade članovima organa Fondacije


Članovi Upravnog odbora nisu plaćeni za svoj rad u odboru.


Članovi Upravnog odbora ne mogu direktno ili indirektno sticati dobit ili neku drugu materijalnu korist ostvarenu djelovanjem Fondacije.

Članovi Upravnog odbora mogu primiti naknade za razumne putne troškove i slične troškove koje snose u vezi sa svojim radom i funkcijama članova Upravnog odbora.


Direktor/ica i zaposlenici Fondacije imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa godišnjim planom financijskih sredstava Fondacije.Član 27.


Zaposlenici


Odluke o prijemu uposlenika za rad u Fondaciji donosi Upravni odbor, a direktor Fondacije je odgovoran za sklapanje Ugovora o radu, prema važećim zkonskim odredbama o radu u BiH.


Upravni odbor Fondacije će donijeti akta kojima će se regulirati način, vrste i obim angažmana zaposlenika u skladu sa ovim Statutom i Zakonom.IX PRAVILA UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA IMOVINE FONDACIJEČlan 28.


Imovina Fondacije


Imovinu Fondacije čine:

1. Osnivački ulog;

2. dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih osoba, kako inostranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;

3. državne subvencije i ugovori sa državnim i drugim nivoima vlasti, javnim institucijama, fizičkim i pravnim osobama, kako domaćim tako i inostranim;

4. prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara, i sličnih izvora pasivnog prihoda;

5. prihod stečen kroz ostvarivanje cijeva i aktivnosti Fondacije, kako je određeno Statutom;

6. drugi prihodi stečeni u skladu sa zakonom i Statutom.


Član 29.


Fondacija može posjedovati nekretnine, materijalna ili nematerijalna dobra, kao i druge vrste svojine stečene na zakonski način.

Fondacija će imati pravo vlasništva nad takvom svojinom, uključujući i pravo na posjedovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima u skladu sa odlukama svojih upravnih tijela i na način sukladan ovom Statutu i zakonima Bosne i Hercegovine.

Fondacija može nastupati u ulozi najmodavca ili najmoprimca u odnosu na nekretnine.


Član 30.


Upravljanje i nadzor


Imovinom Fondacije upravlja Upravni odbor u skladu sa zakonom, Statutom i Godišnjim planom rada Fondacije i to sa dužnom pažnjom i na odgovoran i zakonit način u najboljem interesu Fondacije.


Član 31.


Upotreba imovine Fondacije


Imovina Fondacije koristit će se za ostvarivanje programskih ciljeva utvrđenih Statutom Fondacije i u skladu sa zakonom.


Član 32.


Limit troškova za administraciju Fondacije treba biti utvrđen godišnje od strane Upravnog odbora u iznosu koji će omogućiti finansiranje aktivnosti Fondacije do 31.12. naredne fiskalne godine.

Administrativni troškovi Fondacije su troškovi:

- neophodni za očuvanje, nabavku i obnavljanje pokretne i nepokretne imovine;

- plate stalno stalno zaposlenih u Fondaciji u bruto iznosu;

troškovi neophodni za rad organa Fondacije i njihovih članova (ptt, električna energija, telefonija, komunalne usluge, putni troškovi i slično) a koji nastaju tokom realizacije zadataka Fondacije utvrđenih ovim Statutom.
Član 33.


Način korištenja imovine Fondacije:

- potencijalni korisnici sredstava Fondacije su fizička i šravna lica koja rade na realizaciji projekata koji u suštini predstavljaju realizaciju programskih ciljeva Fondacije;

- Fondacija se ne može uključiti u bilo kakvo partnerstvo sa političkim partijama, odnosno imovina i sredstava Fondacije ne smiju biti iskorišteni za podršku bilo kakvim aktivnostima političkih partija i pokreta, niti za podršku nezavisnim političkim kandidatima;

Fondacija će svoje fondove, sredstva i svojinu koristiti u promovisanju svojih ciljeva kao što su opisani u ovom Statutu i u skladu sa zakonom.


Član 34.


Korištenje osnovnog fonda Fondacije:

- imovina ili sredstva ne mogu biti korištena kao garancija za bilo kakve obaveze Fondacije ili trećih lica;

- sva finansijska sredstva Fondacija je obavezna čuvati u banci;

- sva finansijska sredstva Fondacije moraju biti korištena u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku o dodjeli sredstava za ostvarivanje svrhe Fondacije kojom će se regulisati ostvarivanje prava na materijalnu potporu koju dodjeljuje Fondacija.

Pravilnik donosi Upravni odbor.Član 35.


Za korištenje sredstava Fondacije u skladu sa prethodnim članom neophodno je obezbjediti da mogući korisnici sredstava budu na javan i jednakopravan način obavješteni o mogućnostima i uslovima korištenja sredstava.


Odluku o dodjeli sredstava Fondacije za korisnike, u skladu sa Statutom, donosi Upravni odbor.


U koliko dođe do konflikta interesa vezano za korištenje sredstava Fondacije, primjenjuje se sljedeći postupak njihovog razrješenja:

- ukoliko se konflikt odnosi na člana Upravnog odbora Fondacije, slučaj se na razmatranje i odlučivanje podnosi Osnivaču;

- ukoliko se konflikt interesa odnosi na zaposleno osoblje, slučaj se na razmatranje i odlučivanje podnosi Upravnom odboru Fondacije i o tome informiše Osnivač.

X FINANSIJSKI MENADŽMENT I GODIŠNJI IZVJEŠTAJIČlan 36.


Fondacija ima bankovni račun.


Fondacija je dužna da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opće prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izveštaje, a sve u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.


Fondacije raspolaže svojom imovinom u skladu sa Statutom i Zakonom.Član 37.


Godišnji finacijski izvještaj će biti usvojen od strane Upravnog odbora i dostavljen Osnivaču Fondacije, i to najkasnije do 31. marta naredne kalendarske godine.

Finansijske izvještaje Fondacija će dostaviti na zahtjeva svakom donatoru čija je donacija obuhvaćena izvještajnim periodom.


Upravni odbor može donijeti odluku da se finansijski izveštaj dostavi i drugim pravnim licima.
XI PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJEČlan 38.


Predstavljane i zastupanje


Fondaciju predstavlja i zastupa Direktor/ica Fondacije, u okviru ovlaštenja utvrđeni ovim Statutom i zakonom.


U poslovima u kojima se otuđuje ili opterećuje nepokretna imovina Fondacije, mora se pribaviti prethodna saglasnost Upravnog odbora Fondacije.


Član 39.


U postupcima u kojima Fondacija sudjeluje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Direktor/ica može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugoj stručnoj osobi.XII OPIS OBLIKA I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA FONDACIJEČlan 40.


Pečat Fondacije


Pečat Fondacije je okruglog oblika, prečnika 45 mm, u koji je latiničnim pismom upisan: velikim slovima puni naziv Fondacije na bosanskom „Fondacija Ambar“ i na engleskom jeziku „Foundation Ambar“, sjedište: „Srednji Magnojević, Vršani, Bijeljina“, i u središtu znak Fondacije.Član 41.


Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je Direktor/ica ili osoba koju on/ona ovlasti.Član 42.


Znak Fonacije


Znak Fondacije Ambar je dijagonalno prekriženi kvadrat sa obje strane, u čijem gornjem dijelu se nalazi trougao. Ispod znaka je upisan naziv: „Fondacija Ambar“ latiničnim pismom.XII POSTUPCI ZA IZMJENU STATUTAČlan 43.


Izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor i Direktor/ica.Član 44.


Izmjene i dopune Statuta Fondacije donosi Upravni odbor dvotrećinskom većinom glasova članova i potpisuje Predsjednik Upravnog odbora Fondacije i iste se ovjeravaju pečatom Fondacije.


Član 45.


Pored Statuta, Fondacija može donositi i druga opća akta koji će bliže i konkretnije regulisati pojedina pitanja od značaja za rad i funkcioniranje Fondacije.


Organi Fondacije donose opća akta Fondacije u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.XIV PODRŠKA FONDACIJI I DOPRINOSIČlan 46.


Podrška Fondaciji i doprinosi


Fondaciju mogu u ostvarenju njenih ciljeva podržati pravne i fizičke osobe, kako domaće tako i međunarodne, koje prihvati Upravni odbor Fondacije i koje pismenim aktom (ugovor, sporazum) preuzmu prava i obaveze.


Sporazumom se utvrđuje dinamika podrške, te uslovi za pružanje podrške, vremenski period podrške, visina sredstva podrške i ostala pitanja od interesa za strane – potpisnice sporazuma iz predhodnog stava.


Organi Fondacije dužni su ovaj Statut na odgovarajući način uskladiti sa odredbama potpisanog akta o pružanju podrške (ugovor, sporazum) iz stava 1 ovog člana ukoliko taj akt predviđa izmjene u Statutu Fondacije koje nisu u suprotnosti Zakonom.Član 47.


Priznanja i nagrade


Fondacija može dodjeljivati zahvalnice, plakate, te ostala slična priznanja i nagrade.


Priznanja i nagrade iz predhodnog stava se mogu dodijeliti fizičkim i pravnim licima koja su pružila doprinos unaprijeđenju rada Fondacije ili postizanju i promociji ciljeva za koje se Fondacija zalaže.


Odluku o dodjeli priznanja i nagrada donosi Upravni odbor Fondacije.


Kriteriji za dodjelu priznanja i nagrada će se regulisati posebnim aktom koji donosi Upravni odbor Fondacije.
XV USLOVI I POSTUPAK PRI SPAJANJU, PODJELI ILI PRESTANKU RADA FONDACIJEČlan 48.


Fondacija se može spojiti ili podjelit samo u drugu Fondaciju.


Odluku o postupku za spajanje, podjelu ili prestanak rada Fondacije donosi Upravni odbor dvotrećinoskom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.


Odlukom o postupku za spajanje, podjelu ili presanak rada Fondacije rješavaju se pitanja imovine Fondacije uz popis imovine, sastavljanje likvidacijskog plana, te podmirivanje financijskih obaveza u skladu sa Zakonom.Član 49.


Prestanak rada Fondacije


Fondacija prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili zakona pod uslovima iz Zakona.Član 50.


Dobrovoljni prestanak


Fondacija prestaje sa radom dobrovoljno, na osnovu odluke nadležnog organa Fondacije o prestanku rada Fondacije ili odluke o spajanju ili podjeli Fondacije.Član 51.


Spajanje, podjela ili prestanak rada Fondacije mogu se izvršiti pod uslovom:


1. da ne postoje zakonske smetnje za statusnim promjenama;

2. da je dat prijedlog pokrenut od Upravnog odbora ili Direktora/ice i da postoji elaborat o ekonomskoj opravdanosti statusnih promjena.Član 52.


Dužnost obavještavanja


Fondacija je dužna svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenom zakonom.


XVI KRITERIJI ZA RASPOLAGANJE IMOVINOM FONDACIJE U SLUČAJU PRESTANKA RADA FONDACIJEČlan 53.


Izmirivanje obaveza


U slučaju prestanka rada Fondacije iz bilo kojih razloga najprije se izmiruju zakonske i ugovorene obaveze Fondacije.


Član 54.


Imovina koja preostane nakon izmirenja zakonskih i ugovornih obaveza Fondacija će se dodjeliti drugoj fondacije u Bosni i Hercegovini, koja obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost.


Odluke iz prethodnog stava Upravni odbor donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Upravnog odbora.


Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Fondacije Upravni odbor donosi plan likvidacije Fondacije, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Fondacije.


Upravni odbor imenuje likvidatora Fondacije, čija je dužnost da se strara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Fondaciju u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtijeva za prijavu prestanka rada Fondacije nadležnim organima.


XIX ZAVRŠNE ODREDBEČlan 55.


Sticanje svojstva pravnog lica


Fondacija stiče svojstvo pravnog lica danom upisa u odgovarajući Registar kod nadležnog ministarstva.Član 56.


Izmjene i dopune Statuta vrše se na način utvrđenim ovim Statutom.


Član 57.


Sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom biće riješena u skladu sa pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.Član 58.


Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog usvajanja, a počeće se primjenjivati danom upisa Fondacije u odgovarajući Registar kod nadležnog Ministarstva.


Broj: 02/12

01.05.2012. godine Predsjednica UO


Seraina Renz_______________________________________________________________________________________

info@fondacija-ambar.info
_______________________________________________________________________________________